Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι βάσεως κρανίου, εντοπίζονται στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του προσώπου και του εγκεφάλου. Δηλαδή στο πρόσθιο διαμέρισμα της βάσης του κρανίου, στο μεσαίο και το οπίσθιο. Οι όγκοι που θα βρεθούν σε αυτή την περιοχή, είναι συνήθως καλοήθεις, χωρίς να αποκλείονται και οι κακοήθεις.

Καλοήθεις όγκοι:
 • Όγκοι υπόφυσης
 • Όγκοι γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας
 • Όγκοι σφαγίτιδας και καρωτιδικού σώματος
 • Επιδερμοειδής όγκος
 • παραγαγγλιώματα
 • μηνιγγίωματα
 • χορδώματα
 • Ακουστικό νευρίνωμα
 • Χονδροσάρκωμα
 • Μηνιγγίωμα
 • Παραγαγγλίωμα
Κακοήθεις όγκοι:
 • Καρκίνωμα του λιθοειδούς οστού και του ρινοφάρυγγα
 • Σαρκώματα
 • Πλακώδες κυτταρικό καρκίνωμα
Θεραπευτική αντιμετώπιση

Στον προεγχειρητικό έλεγχο μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις, που διενεργούνται στον αξονικό – μαγνητικό τομογράφο και στη ψηφιακή αγγειογραφία. Υπάρχουν πολλοί όγκοι που καταστρέφουν τα οστά της βάσης του κρανίου και μπορούν να διαγνωσθούν έγκαιρα με αξονική τομογραφία. Η ψηφιακή αγγειογραφία κρίνεται απαραίτητη, όταν προεγχειρητικά απαιτηθεί απόφραξη με μπαλονάκι των αγγείων της περιοχής. Η ενδοαγγειακή τεχνική και ο ενδοαγγειακός εμβολισμός στη εφαρμογή τους, έχουν διπλό αποτέλεσμα είτε σαν θεραπευτική προσέγγιση, είτε σαν προεγχειρητική βοήθεια για λιγότερη αιμορραγία. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το ενδεχόμενο διεγχειρητικής αιμορραγίας στους ιδιαίτερα αγγειοβριθείς όγκους όπως σε κάποια μηνιγγιώματα. Σήμερα οι σύγχρονοι μέθοδοι της μικροχειρουργικής που εφαρμόζονται με τις διαρκώς βελτιούμενες τεχνικές πχ. με νευροπλοήγηση, ενδοσκοπικά, συστήματα laser, διασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα στις χειρουργικές προσπελάσεις της βάσης του κρανίου. Όταν εντοπισθεί το πρόβλημα, οι προσπελάσεις που θα απαιτηθούν γίνονται με την χρήση ενδοσκοπίου (κρανιοπροσωπικά, υπομετωπιαία, διακροταφική, διαστοματικά). Η ολική αφαίρεση των όγκων βάσεως κρανίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, με ανακατασκευή των τμημάτων της βάσης του κρανίου. Οι επεμβάσεις στη βάση του κρανίου είναι σύνθετες και δύσκολες, γιαυτό χρειάζεται πολλές φορές μια διεπιστημονική προσέγγιση πολλών ειδικοτήτων, με στόχο την επιτυχή αφαίρεση, ανάπλαση και θεραπεία της πληγείσας περιοχής.